Không phải tất cả các hình ảnh được đăng tải trên Đẹp Plus đều do chúng tôi tự chụp hoặc thiết kế. Một số hình ảnh được tham khảo, re-up lại từ Google Image và một số nguồn ảnh miễn phí.

Điều gì được cho phép?

  • Đối với những hình ảnh có sẵn mà chúng tôi re-up lại từ Google và một số nguồn ảnh miễn phí, bạn có thể sử dụng mà không có bất cứ yêu cầu cụ thể nào. Những hình ảnh này sẽ phụ thuộc vào chính sách hình ảnh mà bên website gốc đưa ra.
  • Đối với những hình ảnh thuộc sở hữu của chúng tôi (tự chụp, tự thiết kế hay được sự cho phép của đơn vị khác), bạn có thể re-up lại nhưng vui lòng đặt link nguồn hoặc dẫn chứng đến trang của chúng tôi.

Ví dụ:

Image License (Giấy phép hình ảnh) – Đẹp Plus

Image License – Ảnh: Đẹp Plus

Điều gì không được phép?

  • Đối với những hình ảnh được chèn logo thương hiệu của chúng tôi, khi re-up lại bạn không được xóa hay thay bằng logo khác.
  • Không được sử dụng hình ảnh của chúng tôi với mục đích thương mại (mua bán, sử dụng hình ảnh để thiết kế ấn phẩm,…) khi chưa xin phép.
  • Không được sử dụng hình ảnh của chúng tôi với mục đích xấu.

BQT Đẹp Plus